Mezinárodní konference Universal Learning DesignInternational Conference Universal Learning Design

Posted on 30.1.2013 in Uncategorized by madmin

3. ročník konference Universal Learning Design, který Masarykova univerzita uspořádá 11.–15. února 2013 opět v Brně, bude rozdělen do 4 tematických sekcí, které budou probíhat paralelně ve dvou přednáškových sálech:

– Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky

– Jazyková kompetence sluchově postižených, role znakových jazyků a transkripce mluvené řeči v terciárním vzdělávání

– Obecná přístupnost elektronických dokumentů a veřejných knihoven pro účely terciárního vzdělávání

– Kompenzační nástroje specifických poruch učení a dalších typů diverzity v terciárním vzdělávání

Více se dozvíte na http://www.uld-conference.org/konference/brno-2013The 3rd Universal Learning Design conference which will again be organised by Masaryk University in Brno on 11–15 February 2013 will be divided into four topical sections going on in two parallel presentation halls:

– Standards of Universal Learning Design at Universities and Testing of Persons with Special Needs

– Linguistic Competence of the Hearing Impaired and the Role of Sign Languages and Text Reporting in Tertiary Education

– Universal Design of Digital Documents and Public Libraries for Purposes of Tertiary Education

– Compensation Tools for the Specific Learning Disorders and Other Types of Diversity in Tertiary Education

For more information please look at http://www.uld-conference.org/conference/brno-2013

Comments on 'Mezinárodní konference Universal Learning DesignInternational Conference Universal Learning Design' (0)

Comments are closed.