PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY SLUCHUPREVENTIVE HEARING SCREENING

Posted on 11.3.2013 in Press,Uncategorized by MJ

Tisková zpráva 11.3.2013

Občanské sdružení ORBI PONTES, pořádající Týden komunikace osob se sluchovým postižením, navázalo spolupráci s nadačním fondem Dar sluchu.

Press report from March 11th, 2013

ORBI PONTES has entered into partnership with Dar sluchu Foundation.

Druhý ročník Týdne komunikace osob se sluchovým postižením se uskuteční v rámci celé ČR poslední zářijový týden od 21. do 29. 9. 2013. Záštitu nad projektem převzala Daniela Filipiová – senátorka PČR; MUDr. Milan Cabrnoch – poslanec Evropského parlamentu; Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví ČR; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Mgr. Ivan Kabický za hl. m. Praha; Miroslav Novák – hejtman Moravskoslezského kraje; Mgr. Petr Tulpa za Liberecký kraj; Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje; MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje Vysočina; Ing. Pavel Šotola za Pardubický kraj; JUDr. Michal Hašek za Jihomoravský kraj.

Základem projektu je zajímavou, zábavnou formou vzdělávat a propojovat svět osob slyšících a osob se sluchovým postižením, vést k vzájemnému poznávání a poznání, že komunikace je jednoduchá. Ačkoli se mohou zdát světy rozdílné, při otevřené komunikaci rozdíly mizí. Projekt zároveň upozorňuje na to, že ztráta sluchu se s přibývajícím věkem týká každého z nás, a že sluchové postižení je nejrozšířenějším postižením v ČR a označuje se jako jedno z nejtěžších.

Cílem Týdne komunikace osob se sluchovým postižením je u slyšící většiny zvýšit obecné povědomí o simultánním přepise, o českém znakovém jazyce a dalších typech komunikace osob se sluchovým postižením; o existenci menšiny, její kultury, představení způsobu komunikace s neslyšícími a sluchově postiženými v každodenním životě. U neslyšících a sluchově postižených osob rozšířit povědomí o jejich právech a zvýšení hrdosti na vlastní komunikační prostředky a kulturu, zvýšit důvěru v komunikaci se slyšícími a otevření se možnostem, které slyšící společnost nabízí. U organizací pracujících s neslyšícími a sluchově postiženými nastavit užší spolupráci a vzájemnou podporu.

Nadační fond Dar sluchu byl založen s cílem podpořit neslyšící od minimální ztráty sluchu až po úplnou hluchotu.

Stěžejními projekty nadačního fondu Dar sluchu jsou Bílé soboty aneb komu sluchadla nestačí, muzikoterapie pro děti se sluchovým postižením, a Sluchobus. Bílá sobota umožňuje široké veřejnosti nechat si v sobotu vyšetřit sluch zdarma v prostorách nemocnice. Sluchobus je nový projekt, který nabízí veřejnosti vyšetření sluchu v terénu, mimo nemocnici, kde auto (sluchobus) simuluje audiologickou komoru. Cílem tohoto projektu je Národní screening sluchu. Záštitu nad ním převzal Státní zdravotní Ústav.

V rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením proběhne Bílá sobota a Sluchobus se vydá na svou cestu po ČR. Tým odborníků bude připraven odpovídat na vaše dotazy, poradit se sluchadly, doporučit další odborné vyšetření.

Celorepublikový program můžete od začátku léta sledovat na stránkách www.orbipontes.cz, facebooku ORBI PONTES a v médiích.

Pokud máte zájem být součástí Týdne komunikace osob se sluchovým postižením, neváhejte nás kontaktovat!

Těšíme se na Vás!

Mediálními partnery Týdne komunikace osob se sluchovým postižením jsou k 10.3.2013: ČTK – Protext, webový portál Helpnet.cz, odborný časopis Sociální služby, časopis Můžeš, časopis pro integraci Mosty, Neziskovky.cz, webový portál Mzdová praxe a časopis Práce a mzda.

Monika Jindrová, www.orbipontes.cz; www.darsluchu.cz

The second Impaired Hearing Awareness Week is held in the Czech Republic in September from 21st to 29th, 2013 under the auspice of Daniela Filipiová – the senator; MUDr. Milan Cabrnoch, the deputy of the European Parliament; Miroslav Novák for Moravian-Silesian Region; Mgr. Petr Tulpa for Liberec Region; Mgr. Jiří Zimola, the governor for South Bohemia Region; MUDr. Jiří Běhounek, the governor for Vysočina Region; Mgr. Ivan Kabický for the capital of Prague,; Ing. Pavel Šotola for the Pardubice Region; Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – Minister of Health of the Czech Republic; Ministry of Education, Youth and Sports;  Ministry of Labour and Social Affairs; JUDr. Michal Hašek for South Moravian Region.

The main idea is to educate and connect both worlds in an interesting and also enjoyable way, to lead all to the understanding that communication is quite simple despite ostensible differences, to show that open communication allows differences to disappear. At the same time the project helps to realize that hearing loss is also a natural part of aging process and eventually will affect all of us and that impaired hearing is one of the most spread disabilities in theCzechRepublicand is considered to be one of the most difficult.

The goal of the project is for the hearing majority: to raise general awareness about simultaneous transcription, Czech sign language and other types of communication of people with hearing loss, about the existence of a minority, its culture, to show how to communicate with the Deaf and Hard of Hearing in everyday life; for the deaf and hard of hearing persons: to extend awareness about their rights, to bolster pride about their culture and communication abilities, to increase confidence in communicating with hearing people, to help them to get opened to possibilities offered by the “hearing society”, for organizations working with and for persons with hearing loss: to build closer cooperation and mutual support

Dar sluchu Foundation was established with the aim to support all the Deaf and Hard of Hearing.

The main projects  of Dar sluchu Foundation are White Saturdays, Music Therapy courses for children with hearing impairment, and Sluchobus (HearingBus). White Saturday gives the chance to the public one Saturday in one town hospital to get hearing screening for free. HearingBus, a new project under the auspice of National Health Institute, offers to the public to get hearing screening for free out of the hospital where HearingBus simulates an audiological room. Its goal is national hearing screening.

During Impaired Hearing Awareness Week there will be one White Saturday and HearingBus will start its way across the country. A team of specialists will be ready to answer your questions and give recommendation on hearing aids, special screening etc.

The national programme of IHAW you cen find in Summer on www.orbipontes.cz, facebook ORBI PONTES or in another medias.

In case you are interested to become a part of IHAW do not hesitate to contact us!

We are loking forward to you!

Media partners of IHAW are until March 10th: ČTK – Protext, Helpnet.cz, Sociální služby, Můžeš, časopis pro integraci Mosty, Neziskovky.cz, Mzdová praxe and Práce a mzda.

Monika Jindrová, www.orbipontes.cz; www.darsluchu.cz

Comments on 'PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY SLUCHUPREVENTIVE HEARING SCREENING' (0)

Comments are closed.