Kulturním zážitkem k lepší komunikaci

Posted by Ladislav Kratochvíl

Hlavním cílem tohoto projektu podpořeného Ministerstvem kultury ČR je uspořádat 9. ročník osvětově vzdělávacího a kulturního festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP), který nabízí příležitosti pro vzájemná setkávání a společná sdílení kulturních zážitků osob se sluchovým postižením a osob bez tohoto handicapu.
Návazným cílem na poslání festivalu je zrealizovat odbornou konferenci k jeho zahájení. Tématem této konference je dostupnost nástrojů efektivní komunikační podpory na jednotlivých stupních vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením.
Projekt je realizován v období květen-říjen 2022, termín konání festivalu TKOSP je 23.-30. 9.
Jeho program je tradičně určen jak členům komunity osob se sluchovým postižením a jejich blízkým, tak také široké veřejnosti, která tímto dostává jedinečnou příležitost seznámit se poutavou formou s možnostmi bezbariérové komunikace při zhoršení či ztrátě sluchu a s některými charakteristikami českého znakového jazyka jako jazyka mateřského pro skupinu vrozeně neslyšících nebo v raném věku ohluchlých osob.
Festival umožňuje lidem se sluchovým postižením plnohodnotně se účastnit kulturních a vzdělávacích akcí, jejichž samozřejmou součástí ze strany pořadatele je zajištění služeb komunikační přístupnosti (překlady pozvánek na akce do českého znakového jazyka, simultánní přepis mluvené řeči a tlumočení mezi mluvenou češtinou a českým znakovým jazykem v průběhu festivalových akcí, textové titulky k audiovizuálnímu obsahu s mluveným slovem).
Z hlediska osvěty v oblasti komunikačních potřeb osob se sluchovým handicapem jsou značným přínosem programová partnerství a aktivní zapojení kulturních subjektů, které v rámci propagace svého programu informují návštěvníky provozovaných webů a sociálních sítí o možnostech zprostředkování kulturních zážitků také těm, kteří hůře vnímají mluvené slovo sluchem nebo jim možnost přijímat informace touto cestou zcela chybí.
Pro realizační tým projektu je zájem poskytovatelů kulturních služeb o téma odstraňování komunikačních bariér pro osoby se sluchovým handicapem inspirací pro přípravu jubilejního ročníku festivalu TKOSP.