TKOSP 2012

Posted by madmin

1. ročník TKOSP proběhl 22. – 30.9. 2012 v 6 krajských městech (Brno, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Praha, Ústí nad Labem). Do projektu se zapojilo na 40 partnerů. Záštitu nad TKOSP 2012 převzala paní senátorka Daniela Filipiová a hlavní město Praha.

Zpravodaje z ročníku 2012:

HISTORIE TKOSP

Jak vznikla myšlenka TKOSP?

V březnu 2012 se v Praze uskutečnila konference na téma Tranzitní program pro neslyšící. Velmi zajímavá konference na téma, jak pomoci dětem se sluchovým postižením s výběrem školy a zapojením se do pracovního procesu a zároveň jak pomoci zaměstnavatelům v komunikaci s neslyšícími. Na konferenci vystoupil ředitel novozélandské organizace pro neslyšící DEAF AOTEAROA pan Lachlan Keating, který během své přednášky zmínil jak na Novém Zélandu podporují znakový jazyk a komunitu neslyšících akcí nazývanou Týden novozélandského znakového jazyka. To nás zaujalo a přivedlo na myšlenku zorganizovat něco podobného u nás v České republice.

Proč Týden Komunikace Osob se Sluchovým Postižením?

Pro ty, kteří se nikdy se sluchově postiženou osobou nesetkali, jsou prostě všichni s postižením sluchu tzv. neslyšící, v horším případě „hluší“. Nicméně v obecné skupině neslyšících osob jsou „podskupiny“ a to osoby, které jsou neslyšící od narození, osoby ohluchlé (tedy ti, kteří ztratili zcela sluch během života), osoby nedoslýchavé a osoby s jiným sluchovým postižením. TKOSP chce podpořit  všechny vyjmenované skupiny.

Proč TKOSP v České republice?

Kolik z nás – se zdravým sluchem – ví, že český znakový jazyk používaný neslyšícími je unikátní a používá se pouze v ČR stejně jako český jazyk mluvený? A že např. v České republice (resp. za Rakouska-Uherska) vznikla jedna z prvních škol pro neslyšící právě v Praze? Proč a co znamená termín znakovaná čeština a proč se na konferencích nebo soudních jednáních používá tzv. simultánní přepis? Víme, že neslyšící dokáží vnímat hudbu a také ji vyjádřit? Kolik informací je obecně známých o osobách se sluchovým postižením, o jejich specifickém způsobu komunikace a potřebách?

Je toho tolik zajímavého a kde se to nejlépe dozvědět, kde se otevřeně ptát, jak poznat tento svět než právě osobními setkáními, kulturními představeními, otevřenou přednáškou nebo ukázkovou hodinou znakového jazyka.

Kdy a jak probíhá TKOSP?

TKOSP probíhá v posledním zářijovém týdnu, v období, kdy se slaví Mezinárodní den Neslyšících, který připadá vždy na předposlední neděli tohoto měsíce. The first IHAW took place under the auspice of Daniela Filipiová and the city of Prague from September 22 to September 30, 2012. It was the first opportunity when people could take part in events in six regional towns prepared by 40 partners.

More about IHAW 2012 you may find in 2 Bulletins 2012:

IHAW HISTORY

How did the concept of IHAW come about?

In 2012 aconference was held in Pragueon the topic “Transit Program for the Hearing Impaired”. This extremely interesting conference dealt with how to assist children with hearing loss in choosing a school and engaging in the working process and also how to assist employers in communicating with people with hearing loss.

One of the speakers at the conference was the director of a New Zealand organization called DEAF AOTEAROA, Mr. Lachlan Keating, who mentioned during his presentation how they support sign language and the Deaf community in New Zealand by an event called New Zealand Sign Language Week. That caught our attention and gave us the idea to do something similar here in the Czech Republic.

Why do we call the project IHAW?

For people who have never met with a person with hearing loss, everybody with a hearing impairment is “hearing impaired” or simply “deaf”. However, that broad grouping of non-hearing people contains sub-groups, such as people with congenital hearing loss (born with a hearing impairment), people who have lost hearing over time, and people with another type of hearing loss. And our IHAW wants to target and support all these groups.

Why IHAW in the Czech Republic?

How many of us (without hearing loss) know that Czech sign language used by non-hearing people is unique and used only in the Czech Republic, just like spoken Czech? And that one of the first schools for the deaf was created in Prague (during the Austro-Hungarian Empire)? What does the term “signed Czech” mean and why do conferences or court hearings use simultaneous transcription? Did you know that people with hearing loss can appreciate and even create music? How much information is generally known about people with hearing loss, their specific method of communication and their needs?

There are so many interesting things to learn and where better to find them out, where can you ask openly, how can you learn about this world other than through personal meetings, cultural events, open presentations or a sample lesson in sign language?

When does IHAW take place?

IHAW takes place in the last week in September when International Deaf Day is celebrated.