Osvěta a vzdělávání jako podpora komunikace při postižení sluchu

Posted by Ladislav Kratochvíl

Osvěta a vzdělávání jako podpora komunikace při postižení sluchu
(podpořeno Úřadem vlády ČR v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením)

Hlavním cílem předkládaného projektového záměru je osvěta a podpora dostupnosti komunikačních služeb pro osoby se sluchovým handicapem. Projekt svými aktivitami reaguje zejména na nově stanovenou zákonnou povinnost subjektů veřejného sektoru zpřístupňovat provozované weby a mobilní aplikace uživatelům se speciálními potřebami, což v případě této realizace konkrétně znamená činit přístupným digitálně prezentovaný audiovizuální obsah také osobám se sluchovým handicapem. Projekt tvoří dvě tematicky na sebe navazující aktivity, které reflektují potřebnost a přínos dostupnosti relevantní komunikační podpory této skupiny osob při naplňování zákonem stanoveného práva na možnost výběru individuálně preferovaného prostředku komunikace při získávání informací a v přístupu ke službám institucí všech sektorů. Časově prvním cílem tohoto projektu je uspořádat osmý ročník osvětového festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP), jehož programovými partnery budou neziskové organizace, vzdělávací, kulturní a sportovní instituce z celé ČR. Každý ze zapojených partnerů připraví libovolný počet akcí určených nejen osobám s postižením sluchu, ale také široké veřejnosti. Veškeré náklady spojené s těmito akcemi hradí vždy pořádající organizace, nikoli spolek Orbi Pontes, předkladatel projektu. Bezprostředně navazující aktivita reaguje na skutečnost, že většinu telefonních linek speciální pomoci dosud nemohou plnohodnotně využít lidé s postižením sluchu, přestože mnozí z nich ovládají češtinu na srovnatelné úrovni se slyšícími a srozumitelně mluví. Projekt si proto klade za cíl vytvořit nový webový portál jako platformu organizací provozujících telefonní linky občanského poradenství a specializované odborné pomoci, které budou moci efektivně využít také občané se sluchovým handicapem, a to prostřednictvím služby hovoru s doslovným simultánním přepisem řeči pracovníků těchto linek v reálném čase. Spojení s vybranou linkou bude možné vyvolat přímo z odkazu na )tomto novém portálu. Přidanou hodnotou připravovaného projektu je podpora pracovního uplatnění členů realizačního týmu, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.