Pravidla soutěže TKOSP 2013

Posted by madmin

PRAVIDLA SOUTEŽE Týden komunikace osob se sluchovým postižením (dále jen „TKOSP“)1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Soutěž není loterií či jinou podobnou hrou ani spotřebitelskou loterií ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, v platném znění. 

2. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je ORBI PONTES o.s., IČ 22611100, se sídlem Praha 5, Brichtova 819/8, PSČ 15200.

3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na území České republiky OD 9.9.2013 do 30.9.2013.
Soutěžní otázka bude zveřejněna na webu www.orbipontes.cz/soutez.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které dovršily 18 let věku s adresou na území České republiky.
Podmínkou účasti v soutěži je:
– zaslání odpovědi na soutěžní otázku, a to výhradně prostřednictvím formuláře zveřejněném na www.orbipontes.cz/soutez.

Do soutěže budou zařazeny jen odpovědi ve správném znění, doručené pořadateli.
Vyplněním formuláře a zasláním odpovědi se fyzická osoba stává účastníkem soutěže a akceptuje tato pravidla, která se zavazuje bez výhrad dodržovat.
Účastník soutěže vyplněním formuláře a odesláním ospovědi akceptuje tato pravidla a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.

5. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
Ze všech doručených správných odpovědí bude vybráno sedm výherců.
Do hry jsou vloženy ceny od sponzorů soutěže, na převzetí výher se mohou vztahovat další obchodní podmínky sponzorů.

Výhry:

1. Poukázka pro dvě osoby na jednu noc ve wellness Hotelu PANORAMA**** v Rychnově nad Kněžnou..
2. Poukázka pro jednu osobu na Kurz malování a kreslení pod vedením profesionálů ve Výtvarném ateliéru „Malování kreslení“, Praha
3. Poukázka na speciální masáž „Návrat domů“
4. Poukázka pro dvě osoby  na večeři v Café 22, Praha 1, Malostranské nám. 27
5. Poukázka pro dvě osoby k návštěvě fitness centra v Balance Club Brumlovka
6. Poukázka pro dvě osoby k návštěvě fitness centra v Balance Club Brumlovka
7. Poukázka pro dvě osoby k návštěvě fitness centra v Balance Club Brumlovka

Předání výher

Všichni výherci budou kontaktováni na e-mailové adrese, kterou uvedli do soutěžního formuláře.
V případě, že výherce nepotvrdí přijetí e-mailu o výhře do 3 dnů od jeho odeslání pořadatelem, stává se výhercem náhradník. Náhradníkem se stane účastník soutěže, který bude vylosován.
V případě, že takto stanovený výherce rovněž nepotvrdí přijetí e-mailu o výhře do 3 dnů od jeho odeslání pořadatelem, opakuje se stejný postup.
Výhry budou doručeny pouze na území České republiky, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení soutežě, nebo předány na místě a v čase pořadatelem určeném.
Pořadatel soutěže neodpovídá za zásilky poštou nedoručené. V případě, že výhra nebude účastníkem soutěže vyzvednuta,
výhra propadá.

Odmítne-li výherce účast na předání cen, nebo se k převzetí výhry nedostaví, ztrácí nárok na výhru. Výherci jsou povinni při
předání ceny předložit průkaz totožnosti a podepsat protokol o převzetí, případně učinit další úkony vyžadované právními předpisy.
Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů účastníka soutěže třetí osobou.
Účastník soutěže nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou částí v soutěži.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci soutěže nedojdou žádné platné odpovědi, není pořadatel povinen poskytovat nikomu výhru.
Na předání výher se mohou vztahovat další obchodní podmínky sponzora.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky
předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito
pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o změně otázky týkající se soutěže podle vlastního uvážení. Pořadatel je
oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či kteroukoli soutěž kdykoli ukončit, přičemž
účastníci soutěže nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoli kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné
plnění pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník
porušoval pravidla Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce, pokud mu tato změna
nebyla výhercem řádně a včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů
spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby. Výhry účastníků, které z důvodů ležících nikoli na straně
pořadatele nebude možno kontaktovat a včas je informovat o výhře, propadají ve prospěch pořadatele.
Výhry nelze vyplácet v hotovosti či jiným náhradním plněním. Výhry nejsou soudně vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.
Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručené e-mailové zprávy a e-mailové zprávy obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly soutěže.

Za soutěžní odpověď se nepovažuje taková odpověď, která je odeslaná osobou nesplňující požadavky kladené těmito pravidly soutěže na účastníka soutěže.
Pořadatel neodpovídá za závady a zpoždění v komunikačních přenosech soutěžních odpovědí, za výpadky a poruchy v sítích či ve službách a zařízeních jakýchkoli servisních společností.

7. OSOBNÍ ÚDAJE
Účastník soutěže vyplněním formuláře a odesláním odpovědi uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresy (místa bydliště) a e-mailové adresy, a to za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; v případě, že se stane výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu jména, příjmení a obce výherce na webové stránce a facebookovém profilu pořadatele.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným

zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména třetími osobami pověřenými zajištěním této

soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních

údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Odvolání

souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Pořadatel neodpovídá za zneužití osobních údajů účastníka soutěže

v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

Účastník soutěže poskytuje pořadateli rovněž souhlas s využitím sdělených kontaktů pro kontaktování a zasílání obchodních

sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů,

prostřednictvím e-mailu, jakož i dalších elektronických prostředků. Účastník může udělený souhlas kdykoliv

odvolat.

Účastník soutěže dává pořadateli v souladu s § 12 občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny,

svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho

projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“)

pro komerční účely, a to zejména samostatně či zařazením do pořadů a při užití pořadů zaznamenáním na zvukový či

obrazově zvukový záznam, spojením s jinými díly či prvky, zcela nebo zčásti, v původní podobě nebo po zpracování,

přetvoření či jiné změně, a to ke všem způsobům užití děl i jako děl audiovizuálně užitých a bez omezení územního,

časového, jazykového, technologického způsobu, účelu či množství užití. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým

pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne. Účastník může udělený souhlas kdykoliv odvolat.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a jsou účinné ode dne zahájení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny

pravidel soutěže. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na www.orbipontes.cz/soutez.

Soutěže a veškeré právní vztahy mezi pořadatelem a účastníkem soutěže se soutěží související se řídí právním řádem České

republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních

předpisů České republiky.