Pravidla soutěže TKOSP 2014Contest 2014 – Rules

Posted on 1.8.2014 in Uncategorized by madmin

PRAVIDLA SOUTĚŽE Týden komunikace osob se sluchovým postižením (dále jen „TKOSP“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Soutěž není loterií či jinou podobnou hrou ani spotřebitelskou loterií ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

We are sorry but the rules of our contest are available only in Czech.

PRAVIDLA SOUTĚŽE Týden komunikace osob se sluchovým postižením (dále jen „TKOSP“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Soutěž není loterií či jinou podobnou hrou ani spotřebitelskou loterií ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

2. POŘADATEL SOUTĚŽE

2. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je ORBI PONTES o.s., IČ 22611100, se sídlem Praha 5, Brichtova 819/8, PSČ 15200.

3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky od 10.9.2013 do 30.9.2013. Soutěžní otázka bude zveřejněna na webu www.orbipontes.cz/soutez. Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 30.10.2013.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které dovršily 18 let věku s adresou na území České republiky. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání odpovědi na soutěžní otázku, a to výhradně prostřednictvím formuláře zveřejněném na www.orbipontes.cz/soutez.

Do soutěže budou zařazeny jen odpovědi ve správném znění, doručené pořadateli.

Vyplněním formuláře a zasláním odpovědi se fyzická osoba stává účastníkem soutěže a akceptuje tato pravidla, která se zavazuje bez výhrad dodržovat.

Účastník soutěže vyplněním formuláře a odesláním ospovědi akceptuje tato pravidla a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.

5. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Ze všech doručených správných odpovědí bude vybráno 5 (pět) výherců.

Do hry jsou vloženy ceny od sponzorů soutěže, na převzetí výher se mohou vztahovat další obchodní podmínky sponzorů.

Výhry:

1. Software NEWTON Dictate 4 Business.

2. 2 VOUCHERY Setkání s módní návrhářkou Mirkou Talavaškovou a módní konzultace „Revize šatníku“ v hodnotě 2 x 3000,- Kč

3. Vstupenky pro dvě osoby na Černé divadlo WOW SHOW v Divadle Brodway, Praha v hodnotě 1100,- Kč

4. Vstupenky pro dvě osoby na Černé divadlo WOW SHOW v Divadle Brodway, Praha v hodnotě 1100,- Kč

5. Roční předplatné časopisu Gong ve výši 300,- Kč

Předání výher

Všichni výherci budou kontaktováni na e-mailové adrese, kterou uvedli do soutěžního formuláře.

V případě, že výherce nepotvrdí přijetí e-mailu o výhře do 3 dnů od jeho odeslání pořadatelem, stává se výhercem náhradník. Náhradníkem se stane účastník soutěže, který bude vylosován.

V případě, že takto stanovený výherce rovněž nepotvrdí přijetí e-mailu o výhře do 3 dnů od jeho odeslání pořadatelem, opakuje se stejný postup.

Výhry budou doručeny pouze na území České republiky, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení soutežě, nebo předány na místě a v čase pořadatelem určeném.

Pořadatel soutěže neodpovídá za zásilky poštou nedoručené. V případě, že výhra nebude účastníkem soutěže vyzvednuta, výhra propadá. Odmítne-li výherce účast na předání cen, nebo se k převzetí výhry nedostaví, ztrácí nárok na výhru. Výherci jsou povinni při předání ceny předložit průkaz totožnosti a podepsat protokol o převzetí, případně učinit další úkony vyžadované právními předpisy.

Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů účastníka soutěže třetí osobou.

Účastník soutěže nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou částí v soutěži.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci soutěže nedojdou žádné platné odpovědi, není pořadatel povinen  poskytovat nikomu výhru.

Na předání výher se mohou vztahovat další obchodní podmínky sponzora.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o změně otázky týkající se soutěže podle vlastního uvážení. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či kteroukoli soutěž kdykoli ukončit, přičemž účastníci soutěže nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoli kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby. Výhry účastníků, které z důvodů ležících nikoli na straně pořadatele nebude možno kontaktovat a včas je informovat o výhře, propadají ve prospěch pořadatele.

Výhry nelze vyplácet v hotovosti či jiným náhradním plněním. Výhry nejsou soudně vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.

Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručené e-mailové zprávy a e-mailové zprávy obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly soutěže.

Za soutěžní odpověď se nepovažuje taková odpověď, která je odeslaná osobou nesplňující požadavky kladené těmito pravidly soutěže na účastníka soutěže.

Pořadatel neodpovídá za závady a zpoždění v komunikačních přenosech soutěžních odpovědí, za výpadky a poruchy v sítích či ve službách a zařízeních jakýchkoli servisních společností.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník soutěže vyplněním formuláře a odesláním odpovědi uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresy (místa bydliště) a e-mailové adresy, a to za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; v případě, že se stane výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu jména, příjmení a obce výherce na webové stránce a facebookovém profilu pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména třetími osobami pověřenými zajištěním této soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Pořadatel neodpovídá za zneužití osobních údajů účastníka soutěže v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

Účastník soutěže poskytuje pořadateli rovněž souhlas s využitím sdělených kontaktů pro kontaktování a zasílání obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím e-mailu, jakož i dalších elektronických prostředků. Účastník může udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Účastník soutěže dává pořadateli v souladu s § 12 občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely, a to zejména samostatně či zařazením do pořadů a při užití pořadů zaznamenáním na zvukový či obrazově zvukový záznam, spojením s jinými díly či prvky, zcela nebo zčásti, v původní podobě nebo po zpracování, přetvoření či jiné změně, a to ke všem způsobům užití děl i jako děl audiovizuálně užitých a bez omezení územního, časového, jazykového, technologického způsobu, účelu či množství užití. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým  pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne. Účastník může udělený souhlas kdykoliv odvolat.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a jsou účinné ode dne zahájení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny pravidel soutěže. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na www.orbipontes.cz/soutez. Soutěže a veškeré právní vztahy mezi pořadatelem a účastníkem soutěže se soutěží související se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.
Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je ORBI PONTES o.s., IČ 22611100, se sídlem Praha 5, Brichtova 819/8, PSČ 15200.

3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky od 10.9.2013 do 30.9.2013. Soutěžní otázka bude zveřejněna na webu www.orbipontes.cz/soutez. Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 30.10.2013.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které dovršily 18 let věku s adresou na území České republiky. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání odpovědi na soutěžní otázku, a to výhradně prostřednictvím formuláře zveřejněném na www.orbipontes.cz/soutez.

Do soutěže budou zařazeny jen odpovědi ve správném znění, doručené pořadateli.

Vyplněním formuláře a zasláním odpovědi se fyzická osoba stává účastníkem soutěže a akceptuje tato pravidla, která se zavazuje bez výhrad dodržovat.

Účastník soutěže vyplněním formuláře a odesláním ospovědi akceptuje tato pravidla a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.

5. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Ze všech doručených správných odpovědí bude vybráno 5 (pět) výherců.

Do hry jsou vloženy ceny od sponzorů soutěže, na převzetí výher se mohou vztahovat další obchodní podmínky sponzorů.

Výhry:

1. Software NEWTON Dictate 4 Business.

2. 2 VOUCHERY Setkání s módní návrhářkou Mirkou Talavaškovou a módní konzultace „Revize šatníku“ v hodnotě 2 x 3000,- Kč

3. Vstupenky pro dvě osoby na Černé divadlo WOW SHOW v Divadle Brodway, Praha v hodnotě 1100,- Kč

4. Vstupenky pro dvě osoby na Černé divadlo WOW SHOW v Divadle Brodway, Praha v hodnotě 1100,- Kč

5. Roční předplatné časopisu Gong ve výši 300,- Kč

Předání výher

Všichni výherci budou kontaktováni na e-mailové adrese, kterou uvedli do soutěžního formuláře.

V případě, že výherce nepotvrdí přijetí e-mailu o výhře do 3 dnů od jeho odeslání pořadatelem, stává se výhercem náhradník. Náhradníkem se stane účastník soutěže, který bude vylosován.

V případě, že takto stanovený výherce rovněž nepotvrdí přijetí e-mailu o výhře do 3 dnů od jeho odeslání pořadatelem, opakuje se stejný postup.

Výhry budou doručeny pouze na území České republiky, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení soutežě, nebo předány na místě a v čase pořadatelem určeném.

Pořadatel soutěže neodpovídá za zásilky poštou nedoručené. V případě, že výhra nebude účastníkem soutěže vyzvednuta, výhra propadá. Odmítne-li výherce účast na předání cen, nebo se k převzetí výhry nedostaví, ztrácí nárok na výhru. Výherci jsou povinni při předání ceny předložit průkaz totožnosti a podepsat protokol o převzetí, případně učinit další úkony vyžadované právními předpisy.

Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů účastníka soutěže třetí osobou.

Účastník soutěže nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou částí v soutěži.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci soutěže nedojdou žádné platné odpovědi, není pořadatel povinen  poskytovat nikomu výhru.

Na předání výher se mohou vztahovat další obchodní podmínky sponzora.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o změně otázky týkající se soutěže podle vlastního uvážení. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či kteroukoli soutěž kdykoli ukončit, přičemž účastníci soutěže nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoli kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby. Výhry účastníků, které z důvodů ležících nikoli na straně pořadatele nebude možno kontaktovat a včas je informovat o výhře, propadají ve prospěch pořadatele.

Výhry nelze vyplácet v hotovosti či jiným náhradním plněním. Výhry nejsou soudně vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.

Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručené e-mailové zprávy a e-mailové zprávy obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly soutěže.

Za soutěžní odpověď se nepovažuje taková odpověď, která je odeslaná osobou nesplňující požadavky kladené těmito pravidly soutěže na účastníka soutěže.

Pořadatel neodpovídá za závady a zpoždění v komunikačních přenosech soutěžních odpovědí, za výpadky a poruchy v sítích či ve službách a zařízeních jakýchkoli servisních společností.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník soutěže vyplněním formuláře a odesláním odpovědi uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresy (místa bydliště) a e-mailové adresy, a to za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; v případě, že se stane výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu jména, příjmení a obce výherce na webové stránce a facebookovém profilu pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména třetími osobami pověřenými zajištěním této soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Pořadatel neodpovídá za zneužití osobních údajů účastníka soutěže v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

Účastník soutěže poskytuje pořadateli rovněž souhlas s využitím sdělených kontaktů pro kontaktování a zasílání obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím e-mailu, jakož i dalších elektronických prostředků. Účastník může udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Účastník soutěže dává pořadateli v souladu s § 12 občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely, a to zejména samostatně či zařazením do pořadů a při užití pořadů zaznamenáním na zvukový či obrazově zvukový záznam, spojením s jinými díly či prvky, zcela nebo zčásti, v původní podobě nebo po zpracování, přetvoření či jiné změně, a to ke všem způsobům užití děl i jako děl audiovizuálně užitých a bez omezení územního, časového, jazykového, technologického způsobu, účelu či množství užití. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým  pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne. Účastník může udělený souhlas kdykoliv odvolat.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a jsou účinné ode dne zahájení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny pravidel soutěže. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na www.orbipontes.cz/soutez. Soutěže a veškeré právní vztahy mezi pořadatelem a účastníkem soutěže se soutěží související se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.

Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a jsou účinné ode dne zahájení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny pravidel soutěže. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na www.orbipontes.cz/soutez. Soutěže a veškeré právní vztahy mezi pořadatelem a účastníkem soutěže se soutěží související se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.

Comments on 'Pravidla soutěže TKOSP 2014Contest 2014 – Rules ' (0)

Comments are closed.